ข้อมูลพื้นฐาน

 ผลงานดีเด่น

 

 การบริหารจัดการ
 

 แหล่งเรียนรู้

 
 

Link ที่น่าสนใจ

 
 
 
 

 

 ประกาศโรงเรียนบ้านยางลาด

เรื่อง ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ การเช่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เรื่อง ประกาศ่ข้อมูลสาระสำคัญของสัญญา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบของโรงเรียนบ้านยางลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบของโรงเรียนบ้านยางลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา เช่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


 
เผยแพร่ผลงาน

รายงานการศึกษาผลการใช้ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์  หน่วยการเรียนรู้ที่ 1  พืชน่ารู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โดย นางวีนัส  วังคีรี


กิจกรรม                             
แข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาค  เมื่อวันที่ 12-15 ธันวาคม  2560  โรงเรียนบ้านยางลาดนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาคเหนือ ณ จังหวัดกำแพงเพชร โดยมีกิจกรรมที่เข้าร่วมแข่งขัน 3 รายการ ดังนี้ เรียงร้อยถ้อยความ ระดับป.4-ป.ุุ6 การเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ระดับ ม.1 -ม.3 วาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านร่างกาย ระดับ ป.1-ป.6 แข่งขันกีฬากลุ่ม หัวยสะแก-ระวิง  เมื่อวันที่ 21-23  พฤศจิกายน  2560  โรงเรียนบ้านยางลาดนำนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา/กรีฑา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ดังนี้  ฟุตบอลชาย/หญิง  ตะกร้อชาย/หญิง  วอลเล่ย์บอลชาย/หญิง  เปตองชาย/หญิง ณ โรงเรียนบ้านยางกุด  
   
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน  2560 โรงเรียนบ้านยางลาดจัดกิจกรรมประชุม ผู้ปกครองนักเรียนเพื่อชี้แจงผลการดำเนินงานในภาคเรียนที่ผ่านมา รวมถึงประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน เพื่อให้ครูประจำชั้นและผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมมือกันในการส่งเสริม สนับสนุน แก้ปัญหาในการเรียนของนักเรียนอย่างใกล้ชิด สอบธรรมสนามหลวง  เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน  2560  โรงเรียนบ้านยางลาดนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ณ โรงเรียนบ้านระวิง โดยเข้าสอบในระดับ ธรรมศึกษาชั้นตรี จำนวน 29 คน   ชั้นโท จำนวน 46 คน  และชั้นเอก จำนวน 2 คน 
   
ศึกษาดูงานโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า   เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม  2560  โรงเรียนบ้านยางลาดเดินทางไปศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนบ้านบุ่งคล้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 ในโอกาสนี้ได้รับฟังการบรรยายจากท่านผู้อำนวยการสถิตย์  จีนประสพ เกี่ยวกับการเตรียมการประเมิน  รวมถึงเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนบ้านบุ่งคล้า Tesco Lotus  มอบรองเท้านักเรียน  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม  2560 Tesco Lotus สาขาเพชรบูรณ์ ภายใต้โครงการ 365 วันทำดีเพื่อชุมชน ได้นำรองเท้ามามอบให้กับนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านยางลาด  ในโอกาสนี้ยังได้นำขนม และของที่ระลึกต่างๆ มามอบให้กับนักเรียนอีกด้วย 
   
กิจกรรมอบรมเพื่อปก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก  เมื่อวันที่  28-29  สิงหาคม  2560  โรงเรียนบ้านยางลาดร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลระวิง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การรณรงค์และให้คำปรึกษาการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออก" ให้กับนักเรียนในตำบลระวิง ซึ่งประกอบด้วย โรงเรียนบ้านระวิง  โรงเรียนบ้านยางกุด  โรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 และโรงเรียนบ้านยางลาด ในโอกาสนี้นักเรียนได้ลงพื้นที่ปฏิบัติจริงโดยออกสำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในหมู่บ้านและกำจัด เพื่อเป็นการป้องปรามการเกิดโรคไข้เลือดออกให้พื้นที่อีกทางหนึ่ง กิจกรรมตรวจวัดสายตานักเรียน  เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม  2560  คุณกฤษณา  อันประเสริฐ  ผู้จัดการร้านกานต์พิชาการแว่น  ได้เข้ามาตรวจวันสายตาให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านยางลาด ผลปรากฏว่ามีนักเรียนสายตาสั้น สายตาเอียง และตาแพ้แสง จำนวน 5 คน  ทางร้านได้สนับสนุนแว่นตาให้กับนักเรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
   
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560  โรงเรียนบ้านยางลาดนำโดย นายปราโมทย์   วงค์กาอินทร์  จัดกิจกรรมถวายพระพรแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ในโอกาสนี้ได้จัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมแข่งขันทางวิชาการ  ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง  แจกทุนการศึกษา  กิจกรรมไหว้แม่  และการแสดงของนักเรียน กิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านยางลาดได้จัดพิธีถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรารงกรณ์บดินทรเทพวรางกูรขึ้น เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเป็นการรณรงค์ในการทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม 
   
กิจกรรมวันตามรอยสุนทรภู่ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านยางลาดจัดกิจกรรมวันภาษาไทยและวันสุนทรภู่ เพื่อกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนได้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของวันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติ โดยให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรมทางวิชาการต่างๆ อาทิ วาดภาพระบายสี  แต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดี เรียงความ ฯลฯ กิจกรรมค่ายคุณธรรมนำสู่วิถีพุทธ  เมื่อวันที่ 18-19 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านยางลาดจัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมนำสู่วิถีพุทธ เพื่อพัฒนานักเรียน ปลูกฝังให้นักเรียนมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ พัฒนาจิต และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและเข้าใจหน้าที่ของพุทธศาสนิกชนตามหลักพระพุทธศาสนา 
     
กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านยางลาดนำโดย นายปราโมทย์  วงค์กาอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลระวิง จัดกิจกรรมหล่่อเทียนจำนำพรรษาเพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงานให้เยาวชน ประชาชนในเขตบริการ และชาวตำบลระวิงได้ปฎิบัติสืบทอดให้คงอยู่สืบไป  กิจกรรมถวายเทียนและเวียนเทียน เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านยางลาด นำนักเรียนถวายเทียนจำนำพรรษาแก่วัดในชุมชน ในโอกาสนี้ได้จัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในโอกาสวันอาสาฬบูชาไปพร้อมกัน 
   
กิจกรรมค่ายส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนบ้านยางลาดจัดค่ายกิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียน โดยกำหนดกิจกรรมแข่งขันวาดภาพระบายสี ร้องเพลงสหกรณ์ร่วมใจ ตลาดนัดนักเรียน และฐานการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดความรู้ในวิชาสหกรณ์ รวมถึงเสริมสร้างทักษะด้านงานอาชีพให้กับนักเรียน กิจกรรมไหว้ครู เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านยางลาดจัดกิจกรรมไหว้ครูเพื่อให้นักเรียนได้แสดงตนเป็นศิษย์แก่คณะครูผู้ประสิทธิประสาทวิชาความรู้
 
   
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านยางลาดจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้หลักประชาธิปไตย ทั้งยังสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเลือกตั้งระดับสูงขึ้นไป กิจกรรมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนบ้านยางลาดนำนักเรียนเดินรณรงค์งดสูบบุหรี่ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับนักเรียน และแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา  รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติดชนิดต่างๆ 
      
กิจกรรมกีฬากลุ่ม เมื่อวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบ้านยางลาดนำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาเข้าร่วมแข่งกีฬาระดับกลุ่มโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านเนินสง่า กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม  2560 โรงเรียนบ้านยางลาดจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำภาคเรียนที่ี 1/2560 ในโอกาสนี้ได้ชี้แจงทำความเข้าใจในเรื่องการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ระเบียบของโรงเรียน รวมถึงการทำประกันอุบัติเหตุของนักเรียน 
        
อบรมเยาวชนรักษ์ป่า เมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนบ้านยางลาดได้ร่วมมือกับ สำนักงานอุทยานแห่งชาติตาดหมอก กรมป่าไม้  จัดอบรม "เยาวชนรักษ์ป่า" ภายใต้โครงการครูป่าไม้ ซึ่งให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้ รวมถึงศึกษาเรียนรู้เป็นฐาน อาทิ การดำรงชีพในป่า แหล่งผลิตกระแสไฟ้า และการคัดแยกขยะ  กิจกรรมทัศนศึกษา เมื่อวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบ้านยางลาดนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ไปทัศนศึกษา ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจัดแสดงมุมความรู้ต่างๆ อาทิ ประวัติศาสตร์สถาบันเกษตรไทย พิพิธภัณฑ์การเกษตร กษัตริย์เกษตร(เรื่องของพ่อในบ้านของเรา) เป็นต้น 
      

ผู้ใหญ่ใจดีมอบทุนการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านยางลาด  เมื่อวันที่  23  ธันวาคม  2560  นายสุรเชษฐ์  ยงวณิชย์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางลาด สพป.พช.1 พร้อมทั้งคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านยางลาด  ได้ต้อนรับคุณเลิศพงษ์  คุณจิตรา   ผู้พัฒน์  จาก อ.บ้านหมอ  จ.สระบุรี  ซึ่งนำทุนการศึกษามามอบให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านยางลาดจำนวน  20 ทุน ทุนละ 1,000  บาท  รวมถึงเลี้ยงอาหารกลางวันและไอศกรีม

 

กิจกรรมเข้าค่าย "ต้นกล้าคนดี นำวิถีพอเพียง"  เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม  2559  โรงเรียนบ้านยางลาด  สพป.พช.1 จัดกิจกรรมเข้าค่าย “ต้นกล้าคนดี นำวิถีพอเพียง” โดยจัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง โดย นายกิตติธัช  แก้วไขแสง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเกษตร   องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง  ในหัวข้อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการดำเนินชีวิตประจำวัน  และการเรียนรู้ตามฐานการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง มัธยมศึกษาปีที่ 3 

 
   

กิจกรรมเปิดอาคารเรียนและรับมอบอาคารเรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดอาคารเรียนหลังใหม่และรับมอบอาคารเรียนพร้อมที่ดินโรงเรียนบ้านยางลาด...... เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 นายพิบูลย์  หัตถกิจโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารเรียนหลังใหม่ และรับมอบ อาคารเรียนพร้อมที่ดินที่มีผู้บริจาคให้กับโรงเรียนบ้านยางลาด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดอำเภอและตำบลพร้อมผู้มีเกียรติมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก  พิธีมอบอาคารเรียนได้มีการมอบผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์และนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์โดยผู้บริจาค และมอบผ่านไปยัง ดร.ธวัชกงเติม ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 จากนั้นได้มอบผ่านไปยังผู้อำนวยการโรงเรียน นายสุรเชษฐ์ยงวณิชย์ ... ส่วนพิธีเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ได้มีการกดปุ่มเปิดป้ายผ้าแพรคลุมป้ายโดยผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

 

กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี  เมื่อวันที่  22 พฤศจิกายน  2559  โรงเรียนบ้านยางลาด สพป.พช.1 จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี และรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช   เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 โดยจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ กล่าวคำปฏิญาณ  ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  ยืนสงบนิ่ง  89  วินาที  ร่วมกันปลูกต้นราชพฤกษ์  และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

 
   

กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง  เมื่อวันที่  17  พฤศจิกายน  2559  โรงเรียนบ้านยางลาด  สพป.พช.1 จัดกิจกรรมสายสัมพันธ์วันผู้ปกครอง  รวมถึงประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนเพื่อชี้แจงถึงการดำเนินงานของโรงเรียนในภาคเรียนที่ผ่านมา  พร้อมกันนี้คณะครู   ผู้ปกครอง  และนักเรียน  ร่วมพิธีถวายความไว้อาลัยและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจัดกิจกรรมดังนี้ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  สงบนิ่ง

 

กิจกรรมถวายความไว้อาลัย  เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน  2559  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านยางลาด  สพป.พช. 1 จัดกิจกรรมถวายความไว้อาลัยและรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยจัดกิจกรรมดังนี้  กิจกรรมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  สงบนิ่งเป็นเวลา  89  วินาที

 
      
กิจกรรมกีฬากลุ่ม  เมื่อวันที่ 5-7 ตุลาคม  2559 โรงเรียนบ้านยางลาด นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา กลุ่มห้วยสะแก- ระวิง ซึ่งในปีนี้ โรงเรียนบ้านเนินสง่าได้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม  ในโอกาสนี้โรงเรียนบ้านยางลาดได้รับถ้วยชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาประเภทตะกร้อหญิง 

กิจกรรมอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เมื่อวันที่ 15-16 กันยายน  2559  โรงเรียนบ้านยางลาดจัดอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยพระวิทยากรทีมงานเจ้าคณะตำบลระวิง โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ กิจกรรมการรักษาศีลห้า ร่วมคิดร่วมทำ (ฐานการเรียนรู้)  ความมีวินัย  เคารพ  อดทน  ความสะอาด  ระเบียบ  มีสมาธิ

 
        
กิจกรรมต้อนรับคณะผ้าป่า เมื่อวันที่ 10  กันยายน  2559  โรงเรียนบ้านยางลาดได้ต้อนรับคณะผ้าป่าจากชาวบางสมัคร-บางบัว จังหวัดฉะเชิงเทรา  นำโดยคุณแม่วิเชียร  ศิลปศร เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนที่ยังค้างอยู่ให้แล้วเสร็จ  ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้โดยการประสานงานจากคุณครูประยงค์  พงษ์สวัสดิ์

 กิจกรรมอบรมขับขี่ปลอดภัย เมื่อวันที่  30  สิงหาคม  2559  โรงเรียนบ้านยางลาดร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลระวิงจัดอบรมเรื่อง ขับขี่ปลอดภัย ให้กับนักเรียนในตำบลระวิง  ได้แก่โรงเรียนบ้านระวิง  โรงเรียนบ้านยางกุด  โรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 และโรงเรียนบ้านยางลาด โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีภูธรอำเภอเมืองเพชรบูรณ์  เดินทางมาเป็นวิทยากร

 
      
กิจกรรมอบรมให้คำปรึกษาเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนในสถานศึกษามีเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม  2559  โรงเรียนบ้านยางลาดร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลระวิงจัดอบรมเรื่อง การอบรมให้คำปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนในสถานศึกษามีเพศสัมพันธ์และตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  ให้กับนักเรียนในตำบลระวิง ได้แก่โรงเรียนบ้านระวิง  โรงเรียนบ้านยางกุด  โรงเรียนบ้านวังขอนมิตรภาพที่ 137 และโรงเรียนบ้านยางลาด โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ เดินทางมาเป็นวิทยากร

 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์/วันภาษาไทย  เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม  2559  โรงเรียนบ้านยางลาด สพป.พช. 1 ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ และวันภาษาไทยให้กับนักเรียน โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ  การเข้าฐานการเรียนรู้  การประกวดชุดรีไซเคิล  การแต่งกายเลียนแบบตัวละครในวรรณคดีไทย 
        
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม  2559  โรงเรียนบ้านยางลาด  สพป.พช.1 จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  โดยมีกิจกรรมดังนี้  จัดกิจกรรมแข่งขันทางวิชาการ  ตักบาตรอาหารแห้ง  กิจกรรมถวายพระพร   การแสดงของนักเรียน  กิจกรรมไหว้แม่  ปลูกต้นไม้  และรับประทานอาหารร่วมกัน

 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสืออนุรักษ์ธรรมชาติ  เมื่อวันที่ 29-31  กรกฎาคม  2559  โรงเรียนบ้านยางลาด  สพป.พช.1 ได้นำลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่เข้าร่วมกิจกรรมของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งดำเนินการฝึกอบรมลูกเสืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  จังหวัดเพชรบูรณ์  ณ อุทยาทแห่งชาติตาดหมอก  อำเภอเมืองเพชรบูรณ์  จังหวัดเพชรบูรณ์  
     

กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา  เมื่อวันที่ 15  กรกฎาคม  2559  โรงเรียนบ้านยางลาดร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลระวิง  จัดกิจกรรมหลอมเทียน  หล่อเทียนจำนำพรรษา  และถวายเทียนจำนำพรรษา  ซึ่งเป็นประเพณี ที่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ชาวพุทธจะยึดถือเป็นประเพณีนำเทียนไป ถวายพระภิกษุในเทศกาลเข้าพรรษา  เพื่อจุดบูชาพระรัตนตรัยตลอด  3  เดือน ซึ่งผู้ถวายเทียนปรารถนาให้ตนเองเป็นผู้เฉลียวฉลาด มีไหวพริบ ประดุจ แสงสว่างของดวงเทียนเนื่องในโอกาสวันเข้าพรรษาและวันอาสาฬหบูชา  

 

กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม  2559  โรงเรียนบ้านยางลาดจัดกิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณ  และสวนสนาม  ของลูกเสือสำรอง  ลูกเสือสามัญ  ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  และเนตรนารี  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ  

 
       

อบรมประติมากรรมลอยตัว  เมื่อวันที่  29-30  มิถุนายน   2559  โรงเรียนบ้านยางลาดจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประติมากรรมลอยตัว  ให้กับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1-3  โดยเชิญอาจารย์สมคิด  เสาองค์   อาจารย์จากโรงเรียนวิทยานุกูลนารี  มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

 

จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  เมื่อวันที่  27  มิถุนายน  2559  โรงเรียนบ้านยางลาดจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก  ในโอกาสนี้ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ  เชิญวิทยาการภายนอกมาให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด  เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  และกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

 
      

กิจกรรมดูแลสุขภาพช่องปาก  เมื่อวันที่ 24  มิถุนายน  2559  โรงเรียนบ้านยางลาดได้รับการประสานจากโรงพยาบาลเพชรบูรณ์ในการตรวจรักษาสุขภาพช่องปากของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 3 และ 6 

 โรงเรียนบ้านยางลาด  สพป.พช. 1  จัดกิจกรรมไหว้ครู  เมื่อวันที่  16  มิถุนายน  2559  โรงเรียนบ้านยางลาด  สพป.พช. 1  จัดกิจกรรมไหว้ครู  การไหว้ครู คือ การที่ศิษย์แสดงความเคารพ ยอมรับนับถือครูบาอาจารย์อย่างจริงใจว่า ท่านเป็นผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความรู้ ศิษย์ในฐานะผู้สืบทอดมรดกทางวิชาการ จึงพร้อมใจกันปวารณาตัวรับการถ่ายทอดวิชาความรู้ด้วยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อให้บรรลุปลายทางแห่งการศึกษาตามที่ตั้งใจเอาไว้ ซึ่งการไหว้ครูนี้ นอกจากจะเป็นธรรมเนียมอันดีงามที่มีส่วนโน้มน้าวจิตใจคนให้รักษาคุณความดี และช่วยธำรงรักษาวิทยาการให้สืบเนื่องต่อไปแล้ว การที่ศิษย์แสดงความเคารพยอมรับนับถือครูตั้งแต่เบื้องต้น ก็มีส่วนทำให้ครูเกิดความรัก ความเมตตาต่อศิษย์ อยากมอบวิชาความรู้ให้อย่างเต็มที่ และศิษย์เองก็จะมีความรู้สึกผูกพันใกล้ชิด เกิดมั่นใจว่าตนจะมีผู้คุ้มครองดูแล สั่งสอนให้ไปสู่หนทางแห่งความดีงาม และความเจริญก้าวหน้า

 
   
โรงเรียนบ้านยางลาด  สพป.พช.1  จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน  เมื่อวันที่  9  มิถุนายน  2559  โรงเรียนบ้านยางลาด  สพป.พช.1  จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน เพื่อเป็นการการเตรียมความพร้อมผู้เรียนให้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในสังคม  การสร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนรู้จักระเบียบ  ข้อบังคับ  กฎเกณฑ์และกติกาตลอดจนรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ที่ตนพึงมีต่อหมู่คณะ  ชุมชน  และสังคมได้อย่างเหมาะสม  ทางโรงเรียนจึงนำรูปแบบประชาธิปไตยมาใช้ในโรงเรียน    เพื่อเป็นการปูพื้นฐานประชาธิปไตยให้ดีขึ้นและรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามภาระหน้าที่และมีวิถีชีวิตตามหลักประชาธิปไตยให้สามารถดำรงตนให้อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข  โรงเรียนบ้านยางลาด  สพป.พช.1  จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เมื่อวันที่  9  มิถุนายน  2559  โรงเรียนบ้านยางลาด  สพป.พช.1  จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลย์ราชสมบัติครบ 70 ปี  โดยจัดกิจกรรมถวายราชสดุดี

 
   
โรงเรียนบ้านยางลาด  สพป.พช. 1  จัดกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน  เมื่อวันที่  7  มิถุนายน  2559  โรงเรียนบ้านยางลาด  สพป.พช. 1  จัดกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียน   โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงริเริ่มให้จัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียน และเพื่อสร้างกิจกรรม วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในโรงเรียนให้แพร่หลาย

 

โรงเรียนบ้านยางลาดจัดประชุมผู้ปกครอง เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม  2559  โรงเรียนบ้านยางลาด  สพป.พช. 1 จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง  เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจในระเบียบปฏิบัติของโรงเรียน  รวมถึงประชุมผู้ปกครองชั้นเรียนเพื่อขอความร่วมมือในการกำกับดูแลนักเรียนระหว่างครูประจำชั้น/ครูที่ปรึกษากับผู้ปกครองนักเรียน   พร้อมทั้งทำ MOU กับหน่วยงานภายนอกด้าน “การดูแลช่วยเหลือนักเรียนและการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา”

 
   
 

นายปราโมทย์   วงค์กาอินทร์

 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางลาด

 


เอกสารดาวน์โหลด 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 คู่มือการคัดเลือกต้นแบบสภานักเรียน
 แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 มฐ.การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านยางลาด
 มฐ.การศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางลาด
 

 

 

 

 สถิติวันนี้ 18 คน
 สถิติเมื่อวาน 30 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
189 คน
7155 คน
19244 คน
เริ่มเมื่อ 2014-12-22