ข้อมูลพื้นฐาน

 ผลงานดีเด่น

 

 การบริหารจัดการ
 

 แหล่งเรียนรู้

 
 

Link ที่น่าสนใจ

 
 
 
 
 
 
 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานบุคลากร
 
 
 
นายไพโรจน์   ฉัตรบุบผา 
ประธานกรรมการ
 
 
 
 

 

 

 นางบัวเรียว   เมิดจันทึก

 นางทัศน   หอมนาน


 กรรมการ

กรรมการ 

 กรรมการ

 
 
  
 นางสุภัค   จันทสุข นางศศิธร   วีราวุธ
กรรมการกรรมการและเลขานุการ

 


นายปราโมทย์   วงค์กาอินทร์

 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางลาด

 


เอกสารดาวน์โหลด 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 คู่มือการคัดเลือกต้นแบบสภานักเรียน
 แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 มฐ.การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านยางลาด
 มฐ.การศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางลาด
 

 

 

 

 สถิติวันนี้ 41 คน
 สถิติเมื่อวาน 1 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
142 คน
3010 คน
9350 คน
เริ่มเมื่อ 2014-12-22