ข้อมูลพื้นฐาน

 ผลงานดีเด่น

 

 การบริหารจัดการ
 

 แหล่งเรียนรู้

 
 

Link ที่น่าสนใจ

 
 
 
 
 
 
 
วิสัยทัศน์ 
 
 

          ภายในปี 2560โรงเรียนบ้านยางลาด จะเป็นโรงเรียนดีใกล้บ้าน ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน มุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมนำความรู้ มีสำนึกความเป็นไทย มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 เป็นพลเมืองดี มีศักยภาพเป็นพลโลกบนวิถีประชาธิปไตย ด้วยหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เทียบเคียงมาตรฐานสากล โดยชุมชนมีส่วนร่วม

           WITHIN A YEAR OF THE (2017) YANGLAT SCHOOLAS GOOD SCHOOLS CLOSE TO HOME WITH THE QUALITY STANDARD. WITH THE PHILOSOPHY OF SUFFICIENCY ECONOMY PRINCIPLE. COMPARABLE INTERNATIONAL STANDARD. BY COMMMUNITY PARTICIPATION

 
 
พันธกิจ 
 
 

           1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนในเขตบริการเข้ารับการศึกษาอย่างทั่วถึง  

        2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีคุณธรรมนำความรู้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีสำนึกความเป็นไทย มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21   เป็นพลเมืองดีและมีศักยภาพเป็นพลโลก  บนวิถีประชาธิปไตย ยึดหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและสากล

          3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน  มีอัตลักษณ์ มุ่งเน้นการมีงานทำ เทียบเคียงมาตรฐานสากล

         4. พัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน  อย่างมีคุณภาพ  มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 สู่ความเป็นมืออาชีพ

         5. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานด้วยระบบคุณภาพ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน มุ่งผลสัมฤทธิ์  ยึดหลักหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการมีส่วนร่วม

         6. พัฒนาสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายให้เพียงพอและปลอดภัย เพื่อการบริการที่ส่งเสริมผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ

         7. สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ พัฒนาการเรียนรู้ร่วมกับชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและเครือข่ายด้วยการจัดการความรู้สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต

         8. สร้างภาคีเครือข่ายให้มีส่วนร่วมพัฒนาในการจัดการศึกษาจากทุกภาคส่วน         

 
 
กลยุทธ์ 
 
 

          1. พัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้สามารถเรียนจนจบหลักสูตร โดยการส่งเสริมการมีรายได้ระหว่างเรียนและสนับสนุนปัจจัยเอื้อ

          2. ปฏิรูปการเรียนรู้ สู่ห้องเรียนคุณภาพ เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นพลเมืองดีและมีศักยภาพเป็นพลโลกมีความพร้อมสู่อาเซียน เทียบเคียงมาตรฐานสากล ด้วยการปรับกระบวนการจัดการเรียน การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยการประยุกต์ใช้ ICT การสร้างนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

          3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น  มีอัตลักษณ์ เพื่อการมีงานทำโดยการบูรณาการหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ งานอาชีพ  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมและภาษาอังกฤษ สู่อาเซียนและความเป็นสากล

          4. พัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา มีสมรรถนะแห่งศตวรรษที่ 21 สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ  สู่มืออาชีพ โดยมุ่งเน้นการจัดทำแผนพัฒนาฐาน   สมรรถนะตนเอง การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาการ(PLC)

          5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ด้วยระบบคุณภาพ สู่ศตวรรษที่ 21 โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาล มุ่งผลสัมฤทธิ์ เน้นการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในให้มีประสิทธิภาพ การพัฒนานวัตกรรมการบริหาร โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

          6. พัฒนาสภาพสิ่งแวดล้อม โครงข่ายอินเตอร์เน็ต, ICT, แหล่งเรียนรู้และการบริการ ที่เพียงพอและปลอดภัย  เอื้อต่อการเรียนรู้และส่งเสริม ให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ

          7. ส่งเสริมการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต

          8. สร้างภาคีเครือข่าย เพื่อให้มีส่วนร่วมส่งเสริมและสนับสนุน ในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพจากชุมชนและทุกภาคส่วน

 

นายปราโมทย์   วงค์กาอินทร์

 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางลาด

 


เอกสารดาวน์โหลด 

 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 คู่มือการคัดเลือกต้นแบบสภานักเรียน
 แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 มฐ.การศึกษาปฐมวัย โรงเรียนบ้านยางลาด
 มฐ.การศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางลาด
 

 

 

 

 สถิติวันนี้ 23 คน
 สถิติเมื่อวาน 30 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
194 คน
7160 คน
19249 คน
เริ่มเมื่อ 2014-12-22